ประชุมกรรมการประจำคณะ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙


ประชุมกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
  • วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559
  • เวลา 13.00 น.
  • ณ ห้องประชุม 1202 อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

อนัน เค้าสิม : บันทึก