นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

     เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) ซึ่งทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมามีนักศึกษาของคณะที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุน 2 ราย ได้แก่
       1) นางสาวปิโยรส คำระกาย
       2) นางสาวนัฐฐินันท์ จันทเก

อนัน เค้าสิม : บันทึก