Goodbye Senior กิจกรรมอำลานักศึกษาชั้นปีที่ 4

     ขอเรียนเชิญร่วมงาน Goodbye Senior กิจกรรมอำลานักศึกษาชั้นปีที่ 4
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 18.00 น. – 21.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 
อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อนัน เค้าสิม : บันทึก