รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560


     คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญ นักศึกษา และบุคลคลทั่วไป สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปี 2560 
     กำหนดการรับสมัครตั้งแต่ 16 มกราคม – 31 มีนาคม 2560 ผ่านระบบออนไลน์บัณฑิตวิทยาลัย ที่เว็บไซต์  https://gs.kku.ac.th

อนัน เค้าสิม : บันทึก