สอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้นปีการศึกษา 2560

     คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญ นักศึกษา และบุคลคลทั่วไป สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปี 2560 
     กำหนดการรับสมัครตั้งแต่ 16 มกราคม – 31 มีนาคม 2560 ผ่านระบบออนไลน์บัณฑิตวิทยาลัย ที่เว็บไซต์  https://gs.kku.ac.th โดยกำหนดการสอบข้อเขียนวันที่ 22 เมษายน 2560

ประกาศเพิ่มเติมคณะเศรษฐศาสตร์ มข ที่ https://econ.kku.ac.th/page/newsview/78


อนัน เค้าสิม : บันทึก