รับสมัครอาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์


คุณวุฒิ
 - ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์
จากสถาบันที่รับรองโดย ก.พ. หรือ สภามหาวิทยาลัย หรือ WORLD UNIVERSITY RANKING BY TIME HIGHER EDUCATION (THE) อันดับเท่ากับหรือสูงกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันที่ประกาศรับสมัคร  หรือ

 - ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่ระบุ ต่อไปนี้
   1) เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (BEHAVIORAL ECONOMICS) หรือ เศรษฐศาสตร์ทดลอง  (EXPERIMENTAL ECONOMICS) หรือ 
   2) เศรษฐศาสตร์การเงิน (FINANCIAL ECONOMICS) หรือ การเงิน (FINANCE)

กำหนดการ 
- รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่ 9 ก.พ. ถึง 8 มี.ค. 2560 ทางเว็บไซต์ http://hr.kku.ac.th
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 17 มี.ค. 2560 ทางเว็บไซต์ http://hr.kku.ac.th
- วันเวลาและสถานที่คัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

* โปรดศึกษารายละเอียดที่แนบท้ายประกาศออนไลน์นี้ => ไฟล์ประกาศรับสมัคร

อนัน เค้าสิม : บันทึก