ขอเชิญนักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานสัมมนา “การคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานสัมมนา "การคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนความมั่นใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ให้สามารถบริหารจัดการเงินฝากและการลงทุนภายใต้ข้อบังคับ พรบ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ https://goo.gl/lB1zSt 


กำหนดการกิจกรรมมี ดังนี้ 

อนัน เค้าสิม : บันทึก