คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ แสงอาวุธ ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Heliyon ซึ่งอยู่ในฐาน Scopus

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ แสงอาวุธ  เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Heliyon ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐาน Scopus ที่อยู่ใน ควอไทส์ที่ 1ด้วยบทความวิจัย เรื่อง“Smallholder Decision-making process in technology adoption intention: implication for Dipterocarpus alatus in Northeastern Thailand”