คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

ทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

ทุนฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษาในต่างประเทศ

ระดับปริญญาโท

ไม่มี