คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

ทุนทำงาน

ทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

ทุนทำงาน (Work Scholarship)​

สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ สมัครเป็นผู้ช่วยงาน และฝึกปฏิบัติงานในส่วนงานหรือโครงการต่าง ๆ ของคณะเศรษฐศาสตร์

ทุน INNOVATION

ทุนสร้างต้นแบบ (prototype) นวัตกรรมใหม่ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

ระดับปริญญาโท

ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA)

เพื่อพัฒนาความสามารถและเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของระดับ บัณฑิตศึกษา สามารถนำความรู้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้จริง
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://app.gs.kku.ac.th/gs/th/scholarships/scholarship-teaching-assistant