คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน ผ่านหลักสูตร CISA (Certified Investment and Securities Analyst) จำนวน 2 โครงการ

โครงการทุน AISA-CISA for University Professor 2024 (ทุน Uni. Prof.) ทุนสนับสนุนการอบรมและทดสอบหลักสูตร CISA ระดับ Foundation Knowledge หรือ ระดับ Advanced Knowledge เป็นหลักสูตรความรู้ด้านการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน

โครงการทุน New Breed Capital Market Financial Professionals 2024 (ทุน New Breed) ทุนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือผู้ที่จบการศึกษาที่สนใจ เข้าทำงานในวิชาชีพด้านการเงิน ให้ทุนสนับสนุนการทดสอบจำนวน 250 ทุนและได้รับโอกาสในการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Excusive Financial Career camp

สมัครเข้าร่วมโครงการ…
ตั้งแต่วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.set.or.th/…/educa…/professional/newbreed2024