คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

ป.โท นานาชาติ

หลักสูตร

ป.โท นานาชาติ

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Economics in Applied Economics (International Program)

หลักสูตรที่ทันสมัย เน้นวิชาการที่ประยุกต์ใช้ได้จริง โดยเชื่อมโยงกับการทำวิจัยอย่างเข้มข้น เพื่อตอบโจทย์สำคัญในการพัฒนาองค์กรทั้งในภาคอุตสาหกรรม การเงิน และนโยบายสาธารณะ

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

:

หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก และแผน ข

ภาษาที่ใช้

:

ภาษาอังกฤษ

การรับเข้าศึกษาต่อ

:

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศ

แผนการเรียน

แผน ก :
แผน ข :

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แผน ก
36

แผน ข
36

หมวดวิชาบังคับ

9

9

หมวดวิชาเลือก

- รายวิชาเฉพาะกลุ่ม

12

12

- รายวิชาเลือกอื่น ๆ

3

12

วิชาวิทยานิพนธ์

12

วิชาการศึกษาอิสระ

3

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 50,000/ภาคการศึกษา