คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

การฝึกประสบการณ์การทำงานและสหกิจศึกษา

( Work Experience Training and Cooperative Education)

การฝึกประสบการณ์

เป็นการฝึกประสบการทำงานกับสถานประกอบการณ์ที่นักศึกษามีความสนใจในช่วงระหว่างปิดภาคการศึกษาตอนปลายสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก่อน ขึ้นชั้นปีที่ 4 โดยไม่ลงทะเบียนวิชาเรียน มีระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์ทำงานประมาณ 1 – 2 เดือน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถานประกอบการที่นักศึกษาขอฝึก และต้องไม่กระทบเวลาเรียน 

สหกิจศึกษา

เป็นการฝึกประสบการณ์ทำงานในรายาวิชา EC114062 สหกิจศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ (Cooperative Education in Economiccs) ซึ่งเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกของนักคึกษาระดับชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาตอนปลาย (รหัส 66 ขึ้นไป กลุ่มวิชาเลือกของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาตอนต้น) จำนวน 9 หน่วยกิต มีระยะเวลาการฝึกสหกิจศึกษา จำนวน 16 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน

ทั้งนี้ การฝึกประสบการณ์ทำงานระหว่างปิดภาคการศึกษาโดยไม่ลงทะเบียนวิชาเรียน และการฝึกสหกิจศึกษาเป็นไปตามความสมัครใจของนักศึกษาและคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาถึงความพร้อมของนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์ทำงานและฝึกสหกิจศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ หากนักศึกษาไม่สมัครใจเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ทำงานหรือฝึกสหกิจศึกษา จะไม่มีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

รูปแบบการฝึกสหกิจศึกษา

ภาพกิจกรรม

แบบฟอร์ม/เอกสาร

  •       แบบคำร้องขอฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  •       แบบคำร้องขอฝึกงาน (กรณีไม่ได้ลงทะเบียนเรียน)