คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

คุณสมบัติและการคัดเลือก

การรับเข้าศึกษาต่อ

ปริญญาตรี

คณะเศรษฐศาสตร์ มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้​

รอบที่ 1  Portfolio เปิดรับ 2 โครงการ ดังนี้

 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีคะแนนภาษาต่างประเทศและคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
 • โครงการรับนักเรียนผู้มีศึกยภาพสูง เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สำหรับนักเรียนทั่วทุกภูมิภาคที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีความโดดเด่นด้านการเรียน หรือมีความโดดเด่นด้านกิจกรรม และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรกำหนด

รอบที่ 2  โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้คะแนนสอบจากส่วนกลางหรือมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดสอบในรายวิชา/ค่าน้ำหนัก ตามที่หลักสูตรกำหนด

รอบที่ 3  Admission  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สำหรับนักเรียนทั่วทุกภูมิภาค โดยใช้คะแนนสอบจากส่วนกลาง (ทปอ.จัดสอบ) ในรายวิชา/ค่าน้ำหนักตามที่หลักสูตรกำหนด

ปริญญาโท

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

รับนักศึกษาโดย โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติขั้นต้นของผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ช่องทางการสมัคร

สำหรับนักศึกษาในประเทศ สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้ 
 1. รอบสมัครทั่วไป https://gs.kku.ac.th
 2. รอบ Walk in (ภายหลังจากรอบการรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย) งานบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น E-mail : ksaowa@kku.ac.th
สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้ 
 1. รอบสมัครทั่วไป https://gs.kku.ac.th/home/index.php/admission-english/admission-how-to-apply.html
 2. รอบ KKU Active Recruitment https://activerecruit.kku.ac.th/web

เอกสารประกอบการสมัคร

 • Statement of purpose (1 หน้ากระดาษ A4)
 • Transcript
 • Letters of recommendation (จำนวน 2 คน)  คลิ๊กแบบฟอร์ม 
 • PARTICIPATION IN ACADEMIC WORKS  คลิ๊กแบบฟอร์ม 
 • ผลทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา ให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งต่อไปนี้ (ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันที่มีการทดสอบและยื่นในวันสมัครจนถึงวันปิดรับสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ หรือเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย)
  – TOEFL (Paper Based)   ไม่น้อยกว่า 470
  – TOEFL (Internet Based)    ไม่น้อยกว่า 52
  – TOEFL (Internet Testing Program)    ไม่น้อยกว่า 470
  – IELTS (Academic Module)    ไม่น้อยกว่า 5.0
  – TU-GET (1000 Scores)    ไม่น้อยกว่า 500
  – CU-TEP (120 Scores)    ไม่น้อยกว่า 60 

*หมายเหตุ

ในกรณีผู้สมัครที่ไม่มีผลทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาข้างต้นให้สมัครสอบวัดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language Test (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูรายละเอียดตารางและกำหนดการสอบได้ที่ https://englishservices.kku.ac.th/app/(ให้แนบสำเนาใบโอนเงินค่าสมัคร KKU-AELT ลงในระบบรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันสมัครจนถึงวันปิดรับสมัคร)