คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :
ISAN Soft Power ขุมทรัพย์ขับเคลื่อนอีสานใหม่สู่สากล
670606_meetcult
670606_meetcult
banner Website
banner Website
Banner_Thankful-add logo-update
Banner_Thankful-add logo-update
Slide
Slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

อบรมและกิจกรรม​

- กิจกรรมประจำเดือน
- กิจกรรมพัฒนาทักษะต่างประเทศ
          > International Camp
          > Inter Series > Eng Event

ข่าวและกิจกรรม

วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์

บริการที่แนะนำ

โครงการและสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ

ศิษย์เก่าดีเด่น

"อย่าเสียใจกับอดีต
แต่จงเรียนรู้จากมัน เพื่อทำวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเดิม"

Manatchai Jungtrakool ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Econ รุ่นที่ 9)
Ekarat Ekasart รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(Econ รุ่นที่ 3)
Phumsith Mahasuweerachai Lecturer of Faculty of Economics Khon Kaen University
(Econ รุ่นที่ 2)
อภิชาติ ขันธวิธี Manager Director บริษัท QELITEZ
(Econ รุ่นที่ 7)

"เศรษฐศาสตร์อยู่ได้ดีทุกวงการ เพราะเศรษฐศาสตร์สอนให้เราคิดอย่างมีตรรกะและมีเหตุผล"

จักรกริช เจริญเมธาชัย Private Wealth Management บมจ. เคทีบีเอส ประเทศไทย
(Econ รุ่นที่ 5)

"เศรษฐศาสตร์คือรากฐานของความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ หากเข้าใจหลักอุปสงค์-อุปทานได้ ก็จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองได้"

กฤตพล อิทธิธรรมสกุล นักคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต

"เศรษฐศาสตร์ สอนธรรมชาติของพฤติกรรมและแนวความคิดของมนุษย์ และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกศาสตร์ในตลาดแรงงาน"

Why Choose Us

ECON KKU
คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2566) สามารถจบการศึกษาภายใน 3 ปี
ปรับทุกรายวิชาและโมดูลคณะเศรษฐศาสตร์ ออกแบบการเรียนรู้ และมีการวัดทักษะที่สอดคล้องกับวิชาชีพทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยเปลี่ยนจากการสอน teaching เป็นการเรียนรู้ (Learning) ส่งเสริมทักษะด้านภาษาที่ 2 และ ภาษาที่ 3 ให้กับผู้เรียน เน้นทักษะการใช้เครื่องมือทางสถิติและโปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลบนฐานข้อมูลจริง
และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ทุกหลักสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Bilingual หรือ English Program เท่านั้น