คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

ปริญญาตรี

หลักสูตร

ป.ตรี 2 ภาษา

ป.ตรี 2 ภาษา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics Program

หลักสูตรที่ใช้ในสถานการณ์จริงได้ นักศึกษาได้เรียนรู้ในการปฏิบัติงานแก้ปัญหาองค์กร/ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และสร้างองค์ความรู้ที่ใช้เชิงนโยบาย และแก้ปัญหาพฤติกรรมและอุตสาหกรรมสำคัญระดับประเทศ และในกลุ่มประเทศ GMS

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

:

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ภาษาที่ใช้

:

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปี 1-2

ภาษาอังกฤษ ปี 3-4

การรับเข้าศึกษาต่อ

:

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศ

แผนการเรียน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

24

Credits

- กลุ่มวิชาภาษา

12

Credits

- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

12

Credits

หมวดวิชาเฉพาะ

90

Credits

- กลุ่มวิชาพื้นฐาน

51

Credits

- กลุ่มวิชาบังคับ

18

Credits

- กลุ่มวิชาเลือก

21

Credits

วิชาเลือกเสรี

6

Credits

รวมทั้งสิ้น

120

Credits

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,000/ภาคการศึกษา