คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

ที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษ

เกี่ยวกับคณะ

ที่ปรึกษา

ชื่อ : กฤษฎา เสกตระกูล

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พิเศษ)

คุณวุฒิ :
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน
- ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจ (DBA.) Southern Cross University
ห้องทำงาน: E302, Floor 3 Office of Economics 's faculty
ความเชี่ยวชาญ: เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินและด้านตลาดทุน

อาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี

ชื่อ : อนงค์นุช เทียนทอง

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (รศ.)

คุณวุฒิ : พบ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
โทรศัพท์ : ((+66) 4320 2267 Ext. 48149
ห้องทำงาน: E420, Floor 4 Office of Economics 's faculty
ความเชี่ยวชาญ : มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเบื้องต้น การคลังสาธารณะและท้องถิ่น

ชื่อ : จินตนา สมสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)

คุณวุฒิ : เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : (+66) 4320 2267 Ext. 48143
ห้องทำงาน: E402, Floor 4 Office of Economics 's faculty
ความเชี่ยวชาญ : มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์แรงงาน