คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

ติดต่อสอบถามข้อมูล

การรับเข้าศึกษาต่อ

ภารกิจรับเข้า คณะเศรษฐศาสตร์

การติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร การศึกษาและคุณสมบัติการรับสมัครระดับปริญญาตรีสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่

งานรับเข้าศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

ผู้กำกับดูแลและประสานงาน

คุณแสงจันทร์ สัมฤทธิ์รินทร์

ที่อยู่อีเมล์

หมายเลขโทรศัพท์

(+66) 4320 2267 ต่อ 48136

หมายเลขโทรสาร

(+66) 4320 2543

ระบบรับเข้าและกำหนดการรับสมัคร

การติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับระบบรับเข้าทั้งแบบ โควตา และ แอดมิชชั่น ทุกระดับจะมีหน่วยงานที่ติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารพิมล กลกิจ

เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

ผู้กำกับดูแลและประสานงาน

กลุ่มภารกิจงานรับเข้าศึกษา

ที่อยู่อีเมล์

เว็บไซต์

หมายเลขโทรศัพท์

(+66) 4320 2660 และ (+66) 4300 9700 ต่อ 42187 หรือต่อ 44759

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

095-6716259