คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา

ทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

ทุน TOP TALENT

สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรสองภาษา ทุนสนับสนุนค่าเทอม 80% ตลอดหลักสูตร!! (ชำระ 5,000 บาท/เทอม) และได้ร่วมฝึกงานกับบริษัทหรือหน่วยงานชั้นนำ หรือธุรกิจ Start up ภายในประเทศ
คุณสมบัติ : GPA ขึ้นอยู่กำหนดการรับสมัคร (4-6 เทอม) ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00
เงื่อนไขการรับทุน : ในระหว่างการศึกษา ต้องมีคะแนนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.25 ต่อภาคการศึกษา
หมายเหตุ : ทุนการศึกษานี้ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

ทุน TOP STAR​

สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ทุนสนับสนุนค่าเทอม 80% ตลอดหลักสูตร!! (ชำระ 8,000 บาท/เทอม) และยังได้รับพิจารณาทุนสนับสนุนการเรียนรู้ในต่างประเทศ
คุณสมบัติ : GPA ขึ้นอยู่กำหนดการรับสมัคร (4-6 เทอม) ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00
เงื่อนไขการรับทุน : ในระหว่างการศึกษา ต้องมีคะแนนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.25 ต่อภาคการศึกษา
หมายเหตุ : ทุนการศึกษานี้ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

ระดับปริญญาโท

ทุนผู้ช่วยวิจัย (RA: Research Assistantships)

เป็นเงินทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 80 ตามจำนวนเงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บในแต่ละปีการศึกษาเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปีการศึกษานับจากวันที่เริ่มรับทุน และเงินทุนในลักษณะค่าตอบแทนรายเดือน วงเงินทุนละ 8,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปีการศึกษา นับจากเดือนที่เริ่มรับทุน โดยพิจารณาให้ทุนจำนวน 20 ทุนต่อปีการศึกษา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

     – คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ขอรับทุน
เป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ และไม่เป็นผู้ที่กำลังจะไปศึกษาต่อหรือในระหว่างศึกษาต่อ หรือ อบรมระยะยาว (ระยะเวลาเกิน 180 วัน)
มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือมีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ เป็นต้นไป
มีโครงการวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
มีเวลาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่ขอรับทุน

     – คุณสมบัติของนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นผู้ช่วยวิจัย
เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษา ป.โท เฉพาะแผน ก แบบ ก2
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับ ป.ตรี หรือ ป.โท ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า 3.25 หรือได้หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้ขอรับทุน
ในระหว่างที่นักศึกษาได้ทุนสามารถรับทุนอื่นได้แต่ต้องไม่เบิกจ่ายซ้ำซ้อน
นักศึกษาต้องปฏิบัติงานวิจัยได้เต็มเวลาตามแผนงานร่วมกับอาจารย์

     – หลักเกณฑ์การพิจารณาและจัดสรรทุน
เงินทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียม การศึกษาร้อยละ 80 (40,000 บาท) ไม่เกิน 2 ปีการศึกษานับจากวันที่เริ่มรับทุน
เงินทุนในลักษณะค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 8,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่เริ่มรับทุน

     – เงื่อนไขการรับทุน
อาจารย์ผู้ขอรับทุน ต้องประเมินผลความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรในทุกภาคการศึกษาและคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยประเมินผลให้ได้รับทุนต่อ
ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรือมีหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐาน ISI web of science ที่อยู่ในควอไทล์ที่ 1,2 หรือ 3 (Q1, Q2, Q3) อ้างอิงตามฐานข้อมูล JCR (Journal Citation Reports) หรือ SCOPUS อยู่ในควอไทล์ที่ 1,2 หรือ 3 (Q1, Q2, Q3) อ้างอิงตามฐานข้อมูล SJR (SCImago Journal Rank) อย่างน้อยจำนวน 1 เรื่อง โดยวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องปรากฏชื่ออาจารย์ผู้ขอรับทุนฯ ชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุนฯ พร้อมระบุชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานต้นสังกัด
อาจารย์ผู้ขอรับทุน ต้องนำส่งแผนปฏิบัติงานรายภาคการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยฯ

     – กระบวนการคัดเลือกและการพิจารณาให้ทุน
อาจารย์ผู้ขอรับทุน ที่มีผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐาน ISI web of science ที่อยู่ในควอไทล์ที่ 1,2 หรือ 3 (Q1, Q2, Q3) อ้างอิงตามฐานข้อมูล JCR (Journal Citation Reports) หรือ SCOPUS อยู่ในควอไทล์ที่ 1,2 หรือ 3 (Q1, Q2, Q3) อ้างอิงตามฐานข้อมูล SJR (SCImago Journal Rank) มีสิทธิ์ขอรับทุน ไม่เกิน 2 ทุน
อาจารย์ผู้ขอรับทุน ที่ยังไม่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐาน ISI web of science ที่อยู่ในควอไทล์ที่ 1,2 หรือ 3 (Q1, Q2, Q3) อ้างอิงตามฐานข้อมูล JCR (Journal Citation Reports) หรือ SCOPUS อยู่ในควอไทล์ที่ 1,2 หรือ 3 (Q1, Q2, Q3) อ้างอิงตามฐานข้อมูล SJR (SCImago Journal Rank) มีสิทธิ์ขอรับทุนได้ 1 ทุน

     – ข้อผูกพันของทุน
กรณีนักศึกษาผู้รับทุน ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา หรือมีเหตุให้สิ้นสุดสัญญาทุน นักศึกษาไม่ต้องรับผิดชอบทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับไปแล้ว

อาจารย์จะไม่สามารถขอทุน RA เพิ่มเติมได้ถ้าอาจารย์ผู้ขอรับทุนยังไม่สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการรับทุน