คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

ทุนอื่นๆ

ทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

ทุนจากมหาวิทยาลัย/หน่วยงานต่าง ๆ

นอกจากทุนที่คณะจัดไว้ให้แล้ว นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ยังสามารถสมัครขอรับทุนจากแหล่งอื่น ๆ กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://reg6.kku.ac.th/scholar/student/home/main

ระดับปริญญาโท

ทุนสนับสนุนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference)

ทุนสำหรับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในลักษณะของการประชุมแบบนานาชาติ หรือ International conference ที่มีความชัดเจนในรูปแบบการประชุมและผู้จัดการประชุมรวมถึงเอกสารรวบรวมบทความวิจัย ณ วันยื่นขอรับการสนับสนุน จำนวน 1 ครั้ง ต่อคน ต่อหลักสูตร ในเขตพื้นที่ ๆ มีการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ดังนี้

     – กลุ่มประเทศทวีปยุโรป/อเมริกา/แอฟริกา จะได้รับพิจารณาทุนวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท

     – กลุ่มประเทศออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ จะได้รับพิจารณาทุนวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

     – กลุ่มประเทศเอเชีย (ที่ไม่ใช่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน) จะได้รับพิจารณาทุนวงเงินไม่เกิน 40,000 บาท

     – กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จะได้รับพิจารณาทุนวงเงินไม่เกิน 25,000 บาท

     – จัดในประเทศไทย จะได้รับพิจารณาทุนวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท