คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

กำหนดการกิจกรรมชื่นชมยินดีบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เศรษฐศาตรบัณฑิต ทุกท่าน และขอให้บัณฑิตลงทะเบียนและเข้าร่วมกิจกรรมชื่นชมยินดีบัณฑิตกับคณะเศรษฐศาสตร์ ตามกำหนดการดังรายละเอียด ต่อไปนี้
* ส่วนกำหนดการกลางของมหาวิทยาลัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://congratulations.kku.ac.th