คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

บรรยากาศงานชื่นชมยินดีบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาและจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2559

     คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานชื่นชมยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษารุ่นน้อง ได้ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่และร่วมภาคภูมิใจกับญาติของบัณฑิต รวมถึงการสร้างความสัมพันธไมตรีกับศิษย์เก่าของคณะฯ

     กำหนดการช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดงานต้อนรับบัณฑิตเศรษฐศาสตร์คืนถิ่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในพิธีว่า “ในนามคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่ตั้งใจเรียนจนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้ บัณฑิตรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นพิเศษเนื่องจากสามารถลำดับได้ 2 รุ่น คือรุ่นรับเข้าศึกษาในนามนักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ (รุ่นที่ 19) และรุ่นสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต (รุ่นที่ 1) ในนาม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการนี้จึงถือได้ว่าเป็นบัณฑิตทางการรุ่นแรกในนามคณะ การใช้ชีวิตนับจากนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญในการสะท้อนคุณภาพบัณฑิตที่ถือเป็นผลิตผลของคณะด้วย . . ท้ายนี้จึงขอให้บัณฑิตทั้งผู้ที่จะศึกษาต่อหรือที่ไปประกอบอาชีพการงาน มุ่งมั่นในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ ประยุกต์ใช้ความรู้อย่างผู้มีปัญญา มีความอดทนเป็นที่ตั้ง ในการครองตน ครองคน ครองงาน ให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป”      ในช่วงบ่ายเป็นการซ้อมรับปริญญารอบแรก และในช่วงท้ายจากนั้นเป็นการชื่นชมยินดี โดยสโมสรนักศึกษาและน้องๆนักศึกษา ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับพี่ๆบัณฑิต บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น สร้างรอยยิ้มและความสุขแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน