คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

บริษัท สฤก จำกัด

ECON Project

SLIG (Social lab for inclusive growth) บริษัท สฤก จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทที่มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนกับเอกชน และมีส่วนงานเข้าร่วมถือหุ้น คือ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  เป็น Platform ของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) ที่สร้างการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้าง SE เครือข่าย โดยใช้ความรู้และการจัดการในการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม “SE เพื่อสร้าง SE”

ธุรกิจและบริการของบริษัท สฤก จำกัด ได้แก่ การศึกษาดูงาน ธุรกิจข้าว และ ธุรกิจผัก   บริการของเรา คือ การให้คำปรึกษาและวางแผนด้านการบริหารชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้

  1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ให้คุ้มค่ากับต้นทุนการผลิต
  2. การรวมกันซื้อรวมกันขาย เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรมีการซื้อขายที่เหมาะสม
  3. การวางแผนการเงินให้คนในชุมชน
  4. การวางแผนอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้คนในชุมชน
  5. วางแผนกระบวนการปลูก ไม่ให้สินค้าเกษตรกรสินค้าตลาด
  6. การเชื่อมโยงตลาดพรีเมี่ยม และวางแผนการผลิตให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ