คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

TEEB

ECON Project

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) เป็นโครงการระดับโลกที่มุ่งเน้นไปยัง "การทำให้คุณค่าของธรรมชาติเป็นที่ประจักษ์"

วัตถุประสงค์หลักคือการทำให้คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศเป็นกระแสหลักไปสู่การตัดสินใจในทุกระดับ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยปฏิบัติตามแนวทางที่มีโครงสร้างในการประเมินมูลค่า ซึ่งช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจตระหนักถึงประโยชน์อันหลากหลายจากระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งยังแสดงคุณค่าของเกษตรกรในแง่เศรษฐกิจ