คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

ECON KKU

ศิษย์เก่าดีเด่น​

 

 

 

 

Success Story

ดร. ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย

เคยทำงานเป็นนักวิจัย ณ มหาวิทยาลัย Yale University และ Harvard University

มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ เช่น Health Policy and Planning, Journal of Agricultural and Applied Economics, Applied Health Economics and Health Policy, และ Climate เป็นต้น

 

มีประสบการณ์ทำงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และวางแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจให้หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง, และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย