คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

“การอบรมเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำหรับนักปฏิบัติและผู้กำหนดนโยบาย” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมไบรด์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี โดย ศูนย์วิจัย Economy and Environment Partnership for Lower Mekong Sub-Region (EEI-LMS) ภายใต้คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 🌿

โดย รองศาสตราจารย์ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เรื่อง
– กรอบแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Introduction to Environmental Economics)
โดย รองศาสตราจารย์อรพรรณ ณ บางช้าง ศรีเสาวลักษณ์
– เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ (Economic Instruments) ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
โดย รองศาสตราจารย์ขนิษฐา แต้มบุญเลิศชัย
– มูลค่าเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คิดอย่างไร วัดอย่างไร)
โดย รองศาสตราจารย์อรพรรณ ณ บางช้าง ศรีเสาวลักษณ์
– เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม กับนโยบายสาธารณะ (Behavioral Economics and Public Policies)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี จรุงรัตนาพงศ์
– การวิเคราะห์โครงการ แนวคิด วิธีการ และกรณีตัวอย่าง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี พรพิเนตพงศ์
และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) โครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดย รองศาสตราจารย์ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและปรับใช้ในองค์กรต่อไป