คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับ 3 ร่วม ม.ชั้นนำของประเทศไทย ในกลุ่มสาขาด้านบริหารธุรกิจ และสาขาด้านเศรษฐศาสตร์ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Times Higher Education (THE) World University Rankings 2024

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศอังกฤษ ได้มีการเผยแพร่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี ค.ศ. 2024 (Times Higher Education World University Rankings 2024) ผ่านเว็บไซต์ https://www.timeshighereducation.com ทั้งนี้ เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดหลัก 13 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การสอน (Teaching) 29.50% การวิจัย (Research Environment) 29.00% คุณภาพการวิจัย (Research Quality) 30.00% ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) 7.50% และภาคอุตสาหกรรม (Industry) 4.00% และการประเมินจากภาพรวมสมรรถนะความสามารถจากภารกิจหลักสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ การสอน, การวิจัย, ชื่อเสียงของงานวิจัย, จำนวนนักศึกษา และบุคลากรต่างชาติ และการถ่ายทอดความรู้


สำหรับผลการจัดอันดับในกลุ่มสาขาด้านบริหารธุรกิจและสาขาด้านเศรษฐศาสตร์ (World University Rankings 2024 by subject: business and economics) “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” อยู่ในอันดับที่ 601 – 800 ของโลก และการจัดอันดับในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย อยู่ในลำดับที่ 3 ร่วม โดยในกลุ่มสาขาด้านบริหารธุรกิจและสาขาด้านเศรษฐศาสตร์ ในประเทศไทยมีเพียง 7 มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ได้รับการจัดอันดับ (https://kku.world/edk1w) มีดังนี้

อันดับที่ 1 (401 – 600 ของโลก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับที่ 2 (501 – 600 ของโลก) มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับที่ 3 (601 – 600 ของโลก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 4 (801+ ของโลก) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทั้งนี้ ผลการจัดอันดับที่เกิดขึ้น นับเป็นผลงานที่ร่วมกันสนับสนุนและผลักดัน ของคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) คณะเศรษฐศาสตร์ (ECON) วิทยาลัยนานาชาติ (IC) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) และคณะสหวิทยาการ (NKCAdmission)