คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :


คณะเศรษฐศาสตร์ มข. ร่วมสัมมนา TEEBAgriFood Global Symposium หารือ แลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิรูประบบการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน ร่วมกับผู้แทนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ TEEB จาก 7 ประเทศ

เมื่อวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2566 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์  สุขสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์  แสงอาวุธ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมการสัมมนา TEEBAgriFood Global Symposium ณ United Nations ESCAP Bangkok เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิรูประบบการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน ร่วมกับผู้แทนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ TEEB จาก 7 ประเทศ ได้แก่ บราซิล จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เม็กซิโก และไทย

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ร่วมอภิปรายผลการประเมินปัจจัยสำคัญที่มีต่อการผลิตข้าวยั่งยืน (Measuring What Matters in Sustainable Rice Production) ของประเทศไทย ที่ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (The Economics of Ecosystems and Biodiversity: TEEB) ในการนำเสนอมูลค่าที่แท้จริงของธรรมชาติในระบบผลิตข้าวยั่งยืน เพื่อคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ