คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

“คำขอบคุณของชุมชน ถึงผู้ช่วยเหลือทั้งที่เป็นเงินและไม่ได้เป็นเงินทุกท่าน”

ภายใต้โครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในมิติเศรษฐกิจและมิติสุขภาพอย่างยั่งยืน” ของคณะเศรษฐศาสตร์ ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ บริษัท สฤก จำกัด


จัดโครงการ :: “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในมิติเศรษฐกิจและมิติสุขภาพอย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์ :: เพื่อสร้างโรงเรือนและระบบ Smart Farm สำหรับการผลิตผัก เพื่อให้เกษตรกรใช้โรงเรือนปลูกผักและระบบ Smart Farm อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียงโดยนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยติดเตียงโดยใช้นวัตกรรมเตียงต้นแบบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ  เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่ตำบลบ้านโต้นและตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่อื่น ๆ และครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลบ้านโต้นและตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่อื่น ๆ บัดนี้ โครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อย  และชุมชนได้มีคำขอบคุณถึงทุกท่านๆ ตาม link  ดังนี้

คำขอบคุณของชุมชนถึงผู้ช่วยเหลือ เรื่อง “เตียงอัจฉริยะ ช่วยพลิกตะแคง”
https://youtu.be/f44PSDXHGU8?si=8GNt8d4EhG32DgMz

คำขอบคุณของชุมชนถึงผู้ช่วยเหลือ เรื่อง “โรงเรือนอัจฉริยะ”
https://youtu.be/Ns6dDQwX13k?si=HOZ3D-3mYJRnMJNy