คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

รางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคพัฒนาธุรกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และชมรมศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับ นายฐานันท์ ฐานานุศักดิ์ ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ECON รุ่นที่ 3 KKU รุ่นที่ 33 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคพัฒนาธุรกิจ