คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

Business application softwares 

เนื่องจากธุรกิจประกอบไปด้วยระบบงานหลาย ๆ ฝ่ายเชื่อมต่อกัน ในแต่ละระบบงานก็มีโจทย์ที่ต้องตอบแตกต่างกัน การพัฒนา Application systems โดยใช้ IT มาช่วยในยุคแรกๆจึงเป็นไปในลักษณะแก้ปัญหาจาก A specific problem เช่นการจัดการวัตถุดิบ การจ่ายเงินเดือนพนักงาน หรือการจัดการด้านบัญชี เป็นต้น Applicationsดังกล่าวจึงมีลักษณะ Stand-alone และถูกวิจารณ์ว่าเป็น “Islands” ต่าง ๆ ในระบบใหญ่ของบริษัท

ปัจจุบันเนื่องจากมีความก้าวหน้าทางด้าน IT มากขึ้น การเชื่อมโยงระบบย่อยเหล่านี้เข้าด้วยกันกระทำได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมี Standard softwares ในเรื่องเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นอีกหลากหลาย ทำให้บริษัทต่างๆไม่จำเป็นต้องลงทุนพัฒนาระบบเองด้วยต้นทุนที่สูง ทำให้เกิดการนำ Standard softwares มาใช้ในงานกันอย่างกว้างขวาง

โดยปกติเมื่อธุรกิจดำเนินงานผ่านระบบงานต่าง ๆ จะเกิดรายการ (Transactions) ต่าง ๆ บนระบบงานซึ่งสามารถเก็บเป็นฐานข้อมูลเอาไว้ ข้อมูลทั้งหมดนี้มีความสำคัญมากหากมีระบบบริหารจัดการข้อมูลที่ดีจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานได้ Business application softwares ที่ดีควรมีระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Database management system (DBMS) ซึ่งอาจประกอบไปด้วย
1) Enterprise resource planning (ERP)
2) Supplier relationship management (SRM)
3) Customer relationship management (CRM)
4) Engineering, manufacturing, automation and control
5) Product life cycle management (PLM)
6) Manufacturing execution system (MES)
7) Supply chain management (SCM)

ซึ่งปัจจุบัน Standard softwares ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีการพัฒนาก้าวหน้า สามารถแยก Module แต่ละระบบงาน หรือเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์ทำได้ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกมากขึ้น

บทความโดย
รศ.(พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล
ที่ปรึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น