คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

Business application softwares ที่ใช้ทางธุรกิจนอกเหนือจากระบบ CRM ที่ได้อธิบายไปแล้ว ยังมีที่สำคัญต่อระบบงานอื่น ๆ อีก ได้แก่

Supplier Relationship Management

หรือเรียกย่อ ๆ ว่า SRM ซึ่งไว้ใช้สำหรับบริหารจัดการเกี่ยวกับ Suppliers ของธุรกิจ โดยสามารถใช้วิเคราะห์ Existing suppliers ประเมินเกี่ยวกับ Future suppliers การคัดเลือก Suppliers การกำหนดสัญญา TOR  การประมูล การบริหารจัดการ Catalog เเละเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เรียกได้ว่า Application softwares ด้าน CRM จะช่วยสนับสนุนการทำงานด้านการจัดซื้อ หรือ Procurement processes ทั้งหมด จึงเป็นระบบสำคัญส่วนหนึ่งใน ERP systems
SRM systems จะช่วยทำให้เกิด Automation ในงานจัดซื้อและเชื่อมโยงระบบงานไปกับของ Suppliers เหล่านั้นด้วย ลดงานกระดาษ และงานที่ซ้ำซ้อนระหว่างกันทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น

Manufacturing Execution Systems

ตัวย่อของระบบนี้คือ MES เป็นระบบที่สนับสนุนการดำเนินงานในส่วนของการผลิต ซึ่งประกอบไปด้วย
1) Shop-floor control (SFC) เป็นระบบสำหรับบริหารและเก็บข้อมูลเกียวกับการใช้เวลา(Days, hours, minutes) ของการผลิตในแต่ละ Batchของการผลิต
2) Quality assurance (QA) เป็นระบบที่ช่วยตรอจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ว่าได้มาตรฐานตรงตามที่กำหนดหรือไม่จากBatch ต่างๆ
3) Production and machine data acquisition (PDA/MDA) เป็นระบบที่ช่วย Feedback ทันทีระหว่างการผลิต

– Product Life Cycle Management

หรือระบบ PLM เป็นระบบที่ใช้บริหารผลิตภัณฑ์จากตั้งแต่เป็นIdeaตั้งต้นจนตลอดวงจรผลิตภัณฑ์โดยใช้ Technoligal data และ Engineering application systems เช่น CAD (Computer-aided design), CAE (Computer-aided engineering),CAP (Computer-aided planning)และ CAM (Computer-aided manufacturing) เป็นต้น
ส่วนประกอบสำคัญของ PLM คือ PDM หรือ Product data management ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยัง Business data management

– Engineering, Manufacturing Automation, and Control

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมที่จะคอยช่วยการทำงานการผลิตในลักษณะ Partly or completely automate manufacturing เช่น การใช้ Robots การใช้ Automated guided vehicle systems แบะ CNC (Computerized numerical control) เป็นต้น

– Database Management

ทุกระบบการทำงานขององค์กรเมื่อขับเคลื่อนไปจะมีข้อมูลเกิดขึ้น การมีระบบ Database management (DBMS)เพื่อรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นเรื่องสำคัญ และเมื่อต้องรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกระบบงาน บางทีก็เรียกว่าเป็น RDBMS (Relational database management systems)
ปัจจุบันโปรแกรมเกี่ยวกับ RDBMS มีหลากหลายในท้องตลาด เช่น Oracle (Oracle database), IBM (DB2), Microsoft (SQL Server), SAP/Sybase(Adaptive Server Enterprise), ซึ่งรวมกันแล้วมีส่วนแบ่งการตลาด มากที่สุด อย่างไรก็ตามก็เริ่มมีบริษัทที่นำเสนอโปรแกรมในลักษณะ Open-source products เช่น My SQL และ PostgreSQL

ที่มา: Enterprise Resource Planning and Supply Chain Management, Karl E Kurbel, 2013

บทความโดย
รศ.(พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล
ที่ปรึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น