คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Call Us Now:

Contact information

About ECON

Address: Faculty of Economics, Khon Kaen University, 123 Mittraphap Rd, Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002

Phone number:
(+66) 0 4300 9700, 0 4300 2539 ext. 48130, 48131, 48132, 48136, 48137, 48139, 48161