คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Call Us Now:

แผนยุทธศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การบริหารงานของ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก เป็นหน่วยงานที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูงในการบริหารจัดการองค์กร ที่ต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน แต่ยังคงสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และพันธกิจหลักของคณะ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ

แผนและการรายงานผลแผน

แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์

ECON

แผนบริหารความเสี่ยง

แผนหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง อว. แผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    • การสำรวจบัณฑิตมีงานทำของบัณฑิต
    • การวิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา (FTES)
    • การวิเคราะห์ภาระงานสอนอาจารย์ (FTEF)
    • โครงการ/กิจกรรมของคณะที่ดำเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประกันคุณภาพการศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น