คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Call Us Now:

Consultant and Special instruction

About ECON

Consultant

Krisada Sektrakul

Adjunct Associate Professor

Qualifications :
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน
- ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจ (DBA.) Southern Cross University
Office : E302, Floor 3 Office of Economics 's faculty
Curriculum Vitae:

Special instruction

ชื่อ : อนงค์นุช เทียนทอง

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (รศ.)

คุณวุฒิ : พบ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
โทรศัพท์ : ((+66) 4320 2267 Ext. 48149
ห้องทำงาน: E420, Floor 4 Office of Economics 's faculty
ความเชี่ยวชาญ : มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเบื้องต้น การคลังสาธารณะและท้องถิ่น

ชื่อ : จินตนา สมสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)

คุณวุฒิ : เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : (+66) 4320 2267 Ext. 48143
ห้องทำงาน: E402, Floor 4 Office of Economics 's faculty
ความเชี่ยวชาญ : มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์แรงงาน