คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Call Us Now:

Staff

About ECON

Ancharin Ounthaisong

Director of Faculty's Adminstration division

Qualifications : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Phone number : 043-009700, 043-002539 ต่อ 48136 ต่อ 48161
Office : E311, Floor 3 Office of Economics 's faculty
Curriculum Vitae :

Saengjan Samritrin

Educator, Practitioner Level

Qualifications : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Phone number : 043-009700, 043-002539 ต่อ 48136
Office : กองบริหารงานคณะ ชั้น 3 อาคารเรียนและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
Curriculum Vitae :

Patthanant Khamjantha

Educator, Professional Level

Qualifications : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา Information Science มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Phone number : 043-009700, 043-002539 ต่อ 48162
Office : กองบริหารงานคณะ ชั้น 3 อาคารเรียนและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
Curriculum Vitae :

Kanokwan Somphan

Educator, Practitioner Level

Qualifications : Bachelor of Economics
Phone number : 0 4320 2267
Office : กองบริหารงานคณะ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
Curriculum Vitae : -

Chansuda Phadee

Finance and Accounting Analyst, Practitioner Level

Qualifications : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Phone number : 043-009700, 043-002539 ต่อ 48139
Office : กองบริหารงานคณะ ชั้น 3 อาคารเรียนและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
Curriculum Vitae :

Siriumpai Sunarak

Supply Analyst, Practitioner Level

Qualifications : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Phone number : 043-009700, 043-002539 ต่อ 48143
Office : กองบริหารงานคณะ ชั้น 3 อาคารเรียนและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
Curriculum Vitae :

Nanthiya Maipho

General Administration Officer, Operational Level

Qualifications : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Phone number : 043-009700, 043-002539 ต่อ 48140
Office : กองบริหารงานคณะ ชั้น 3 อาคารเรียนและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
Curriculum Vitae :

Wimonporn Chaiwatthanakunwanit

General Administration Officer, Operational Level

Qualifications : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Phone number : 043-009700, 043-002539 ต่อ 48141
Office : กองบริหารงานคณะ ชั้น 3 อาคารเรียนและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
Curriculum Vitae :

Kritsana Sunthornchaiya

General Service Officer, Operational Level

Qualifications : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Phone number : 043-009700, 043-002539 ต่อ 48137
Office : กองบริหารงานคณะ ชั้น 3 อาคารเรียนและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
Curriculum Vitae :

Anan Khaosim

Computer Technical Officer, Professional Level

Qualifications : Master of Science Information Technology
Phone number : 0 4320 2267 ต่อ 48179
Office : กองบริหารงานคณะ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
Curriculum Vitae :

Nareewan Apichottanakul

Information Technology Officer, Practitioner Level

Qualifications : Master of Arts (Information Management)
Phone number : 0 4320 2267
Office : กองบริหารงานคณะ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
Curriculum Vitae : -

Kanokporn Chornburom

Plan and Policy Analyst, Practitioner Level

Qualifications : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Phone number : 043-009700, 043-002539 ต่อ 48166
Office : กองบริหารงานคณะ ชั้น 3 อาคารเรียนและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
Curriculum Vitae :

Kamolnutt Srisa-ard

Public Relations Officer, Practitioner Level

Qualifications : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Phone number : 043-009700, 043-002539 ต่อ 48167
Office : กองบริหารงานคณะ ชั้น 3 อาคารเรียนและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
Curriculum Vitae :

Niyada Chaisa

Human Resource Officer, Practitioner Level

Qualifications : รัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Phone number : 043-009700, 043-002539 ต่อ 48161
Office : กองบริหารงานคณะ ชั้น 3 อาคารเรียนและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
Curriculum Vitae :

Ronnapoom Seeyoheang

Vehicle Driver

Qualifications : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
Phone number : 043-009700, 043-002539 ต่อ 48142
Office : กองบริหารงานคณะ ชั้น 3 อาคารเรียนและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
Curriculum Vitae :