คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Call Us Now:

Internship Abroad under CWIE Program

( Cooperative and Work Integrated Education)

Companies and Organization

CWIE KKU Alumni

“คำขอบคุณของชุมชน ถึงผู้ช่วยเหลือทั้งที่เป็นเงินและไม่ได้เป็นเงินทุกท่าน”ภายใต้โครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในมิติเศรษฐกิจและมิติสุขภาพอย่างยั่งยืน” ของคณะเศรษฐศาสตร์ ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ และบริษัท สฤก จำกัด

Read More...