คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Call Us Now:

ที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษ

ที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษ เกี่ยวกับคณะ ที่ปรึกษา ชื่อ : กฤษฎา เสกตระกูล ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) คุณวุฒิ : – ปริญญาตรี สาขาการเงิน – ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ … Read more

FactoryRun

FactoryRun ECON Project Factory Run (ERP Package for SMEs by ECON KKU) การดำเนินงานของธุรกิจ SMEs ของประเทศไทย แม้ว่าจะมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมาเป็นลำดับ โดยเฉพาะในส่วนของ IT ซึ่งสามารถนำข้อมูลจากส่วนงานต่าง ๆ … Read more

สหกิจศึกษาต่างประเทศภายใต้โครงการ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education)

การฝึกงานและสหกิจศึกษา (Work Experience Training and Cooperative Education) การฝึกประสบการณ์ เป็นการฝึกประสบการทำงานกับสถานประกอบการณ์ที่นักศึกษามีความสนใจในช่วงระหว่างปิดภาคการศึกษาตอนปลายสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก่อน ขึ้นชั้นปีที่ 4 โดยไม่ลงทะเบียนวิชาเรียน มีระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์ทำงานประมาณ 1 – 2 เดือน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถานประกอบการที่นักศึกษาขอฝึก … Read more