คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Call Us Now:

Workshop จัดทำแผนยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 3

กลับมาอีกครั้ง กับ Workshop จัดทำแผนยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกลยุทธองค์กรด้วยเครื่องมือ Balance Scorecard สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ฺBalanced Scorecard for Public Sector) กิจกรรมครั้งนี้พลาดไม่ได้ เพราะได้ทั้งแผนกลับไป พร้อมประกาศนียบัตร และยังสามารถเก็บสะสม … Read more

คณะเศรษฐศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลบุคคลทรงคุณค่าจังหวัดขอนแก่น “ด้านบุคลทรงคุณค่า (นักวิชาการ)” จากสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย ในวันนักข่าว 5 มีนาคม และ 26 ปี สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 … Read more

Business Application Softwares (Part III)

Business application softwares ที่ใช้ทางธุรกิจนอกเหนือจากระบบ CRM ที่ได้อธิบายไปแล้ว ยังมีที่สำคัญต่อระบบงานอื่น ๆ อีก ได้แก่ – Supplier Relationship Management หรือเรียกย่อ ๆ ว่า SRM ซึ่งไว้ใช้สำหรับบริหารจัดการเกี่ยวกับ Suppliers … Read more

Business Application Softwares (Part II)

Business application softwares  เนื่องจากธุรกิจประกอบไปด้วยระบบงานหลาย ๆ ฝ่ายเชื่อมต่อกัน ในแต่ละระบบงานก็มีโจทย์ที่ต้องตอบแตกต่างกัน การพัฒนา Application systems โดยใช้ IT มาช่วยในยุคแรกๆจึงเป็นไปในลักษณะแก้ปัญหาจาก A specific problem เช่นการจัดการวัตถุดิบ การจ่ายเงินเดือนพนักงาน หรือการจัดการด้านบัญชี เป็นต้น … Read more

สหกิจศึกษาต่างประเทศภายใต้โครงการ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) – Copy

การฝึกประสบการณ์การทำงานและสหกิจศึกษา ( Work Experience Training and Cooperative Education) การฝึกประสบการณ์ เป็นการฝึกประสบการทำงานกับสถานประกอบการณ์ที่นักศึกษามีความสนใจในช่วงระหว่างปิดภาคการศึกษาตอนปลายสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก่อน ขึ้นชั้นปีที่ 4 โดยไม่ลงทะเบียนวิชาเรียน มีระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์ทำงานประมาณ 1 – 2 เดือน … Read more

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย สมัครทุนเพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย สมัครทุนเพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 (งวดที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสารการสมัรคร >> https://rad.kku.ac.th/Menu_support/presentation.php รีบด่วน!!ก่อนหมดเขตรับเอกสารงวดที่ 3 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการส่งออกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สู่สากล” (Export Clinic)

(ประมวลภาพกิจกรรม) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการส่งออกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สู่สากล” (Export Clinic) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการส่งออกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สู่สากล” (Export Clinic) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาให้แก่นักศึกษา ผู้ประกอบการ และเกษตรกรให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งออก รวมถึงการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งออก จากผู้มีประสบการณ์ … Read more

Business Application Softwares (Part I)

Business application softwares ที่ใช้ทางธุรกิจนอกเหนือจากระบบ CRM ที่ได้อธิบายไปแล้ว ยังมีที่สำคัญต่อระบบงานอื่น ๆ อีก ได้แก่ – Supplier Relationship Management หรือเรียกย่อ ๆ ว่า SRM ซึ่งไว้ใช้สำหรับบริหารจัดการเกี่ยวกับ Suppliers … Read more