คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Call Us Now:

ทุนอื่นๆ

ทุนอื่นๆ ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุนจากมหาวิทยาลัย/หน่วยงานต่าง ๆ นอกจากทุนที่คณะจัดไว้ให้แล้ว นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ยังสามารถสมัครขอรับทุนจากแหล่งอื่น ๆ กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อีกด้วยข้อมูลเพิ่มเติม: https://reg6.kku.ac.th/scholar/student/home/main กำลังเปิดรับสมัคร ระดับปริญญาโท ทุนสนับสนุนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference) ทุนสำหรับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในลักษณะของการประชุมแบบนานาชาติ หรือ International … Read more

ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ: Long-Term-bk

ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ: ทุนระยะยาว ทุนการศึกษา ทุนระยะยาว ทุนระยะสั้น ระดับปริญญาตรี นักศึกษาในสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสิทธิ์ได้รับเงินทุนสนับสนุนการศึกษา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ให้ความห่วงใย ใส่ใจ สังคม ร่วมสานฝันให้เยาวชนรุ่นใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี และส่งเสริมความมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้าศึกษาเล่าเรียนกับมหาวิทยาลัย ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการใช้ชีวิตระหว่างศึกษา นอกจากนี้ยังมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่มาจากโยบายรัฐบาลอีกทางช่องทางหนึ่ง ทุนประเภทต่างๆ ประกอบไปด้วย … Read more

ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ: Short-Term-bk

ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ: ทุนระยะสั้น ทุนการศึกษา ทุนระยะสั้น ทุนระยะยาว ระดับปริญญาตรี นักศึกษาในสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสิทธิ์ได้รับเงินทุนสนับสนุนการศึกษา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ให้ความห่วงใย ใส่ใจ สังคม ร่วมสานฝันให้เยาวชนรุ่นใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี และส่งเสริมความมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้าศึกษาเล่าเรียนกับมหาวิทยาลัย ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการใช้ชีวิตระหว่างศึกษา นอกจากนี้ยังมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่มาจากโยบายรัฐบาลอีกทางช่องทางหนึ่ง ทุนประเภทต่างๆ ประกอบไปด้วย … Read more

ทุนทำงาน

ทุนทำงาน ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุนทำงาน (Work Scholarship)​ สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ สมัครเป็นผู้ช่วยงาน และฝึกปฏิบัติงานในส่วนงานหรือโครงการต่าง ๆ ของคณะเศรษฐศาสตร์ รายละเอียด ทุน INNOVATION ทุนสร้างต้นแบบ (prototype) นวัตกรรมใหม่ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัคร ระดับปริญญาโท … Read more

ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา

ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุน TOP TALENT สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรสองภาษา ทุนสนับสนุนค่าเทอม 80% ตลอดหลักสูตร!! (ชำระ 5,000 บาท/เทอม) และได้ร่วมฝึกงานกับบริษัทหรือหน่วยงานชั้นนำ หรือธุรกิจ Start up ภายในประเทศ คุณสมบัติ … Read more