คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Call Us Now:

สหกิจศึกษาต่างประเทศภายใต้โครงการ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) – Copy

การฝึกประสบการณ์การทำงานและสหกิจศึกษา Work Experience Training and Cooperative Education ฝึกประสบการณ์ เป็นการฝึกประสบการณ์ทำงานกับสถานประกอบการที่นักศึกษามีความสนใจในช่วงระหว่างปิดภาคการศึกษาปลาย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก่อนขึ้นชั้นปีที่ 4 โดยไม่ลงทะเบียนวิชาเรียน มีระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์ทำงานประมาณ 1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถานประกอบการที่นักศึกษา ขอฝึก และต้องไม่กระทบเวลาเรียน … Read more

สหกิจศึกษาต่างประเทศภายใต้โครงการ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education)

การฝึกงานและสหกิจศึกษา (Work Experience Training and Cooperative Education) การฝึกประสบการณ์ เป็นการฝึกประสบการทำงานกับสถานประกอบการณ์ที่นักศึกษามีความสนใจในช่วงระหว่างปิดภาคการศึกษาตอนปลายสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก่อน ขึ้นชั้นปีที่ 4 โดยไม่ลงทะเบียนวิชาเรียน มีระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์ทำงานประมาณ 1 – 2 เดือน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถานประกอบการที่นักศึกษาขอฝึก … Read more

Extracurricular Activity

Extracurricular Activity Upcoming Workshop – Course News&Event The special lecture in the topic of “Mixed Signals: How Incentives Really Work” … Read more

Master International

Master’s Program (International) Programme Master’s Program (International) Master of Economics in Applied Economics (International Program) The program intends to offer … Read more

Bilingual Bachelor’s Program

Bilingual Bachelor’s Programme Bilingual Bachelor’s Bachelor International Bilingual Bachelor’s Program Bachelor of Economics Program The program aims to promote practicality; … Read more

Bachelor International

Bachelor International Programme Bilingual Bachelor’s Bachelor International Bachelor’s Program (International Program) Bachelor of Economics Program (International Program) The program aims … Read more