คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Call Us Now:

FactoryRun

FactoryRun ECON Project Factory Run (ERP Package for SMEs by ECON KKU) การดำเนินงานของธุรกิจ SMEs ของประเทศไทย แม้ว่าจะมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมาเป็นลำดับ โดยเฉพาะในส่วนของ IT ซึ่งสามารถนำข้อมูลจากส่วนงานต่าง ๆ … Read more

สหกิจศึกษาต่างประเทศภายใต้โครงการ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) – Copy

การฝึกประสบการณ์การทำงานและสหกิจศึกษา ( Work Experience Training and Cooperative Education) การฝึกประสบการณ์ เป็นการฝึกประสบการทำงานกับสถานประกอบการณ์ที่นักศึกษามีความสนใจในช่วงระหว่างปิดภาคการศึกษาตอนปลายสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก่อน ขึ้นชั้นปีที่ 4 โดยไม่ลงทะเบียนวิชาเรียน มีระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์ทำงานประมาณ 1 – 2 เดือน … Read more

สหกิจศึกษาต่างประเทศภายใต้โครงการ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education)

การฝึกงานและสหกิจศึกษา (Work Experience Training and Cooperative Education) การฝึกประสบการณ์ เป็นการฝึกประสบการทำงานกับสถานประกอบการณ์ที่นักศึกษามีความสนใจในช่วงระหว่างปิดภาคการศึกษาตอนปลายสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก่อน ขึ้นชั้นปีที่ 4 โดยไม่ลงทะเบียนวิชาเรียน มีระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์ทำงานประมาณ 1 – 2 เดือน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถานประกอบการที่นักศึกษาขอฝึก … Read more

หน้ารวมข่าวสารงานวิจัยและบริการวิชาการ

ข่าวสารงานวิจัยและบริการวิชาการ Research news ข่าว “คำขอบคุณของชุมชน ถึงผู้ช่วยเหลือทั้งที่เป็นเงินและไม่ได้เป็นเงินทุกท่าน”ภายใต้โครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในมิติเศรษฐกิจและมิติสุขภาพอย่างยั่งยืน” ของคณะเศรษฐศาสตร์ ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ และบริษัท สฤก จำกัด อ่านต่อ… ข่าว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ แสงอาวุธ ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Heliyon … Read more

วิจัยและบริการวิชาการ

วิจัยและบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข่าวสารงานวิจัยและบริการวิชาการ ดูทั้งหมด Uncategorized ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 29 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย อ่านต่อ… ข่าวสารงานวิจัยและบริการวิชาการ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย สมัครทุนเพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3 อ่านต่อ… Uncategorized … Read more

หน้ารวมข่าวและกิจกรรมภาษาไทย

ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด All news & event ข่าว คณะเศรษฐศาสตร์ มข. ร่วมกับ UNEP จัดงานประชุมวิชาการหัวข้อเรื่อง “ข้าวยั่งยืน เพื่อชีวิต และธรรมชาติ” อ่านต่อ… ข่าว คณะเศรษฐศาสตร์ มข. ร่วมสัมมนา TEEBAgriFood … Read more

e-Learning

e-Learning Online Education ERP Knowledge Cornerหลักสูตรภาษาไทย รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ERP (Enterprise Resource Planning) Lifetime access All levels 4 lessons … Read more